Www.srilankanbabiesnames

Www.srilankanbabiesnames.

Www.srilankanbabiesnames. අලුත උපන් දරුවාට නමක්. කලාශූරී අරිසෙන් අහුබුදු සහ සමන්තා අහුබුදු විසිනි.විද්‍යුත් තැපෑලෙන්, ෆැක්ස්, දුරකතන,අප වෙබ් අඩවියේ ඇති ෆෝරමය පිරවීමෙන් හෝ කාර්ය්‍යාලයට පැමිනීමෙන් නම් ලබා ගත හැක. Request baby names from Ariesen Ahubudu. Sinhala Baby Names. Babynology has more than thousands of Sri Lankan baby names and meanings. Here you can deluge yourself with the distinctive list of Sri Lanka names. Just browse the modern Sri Lankan babies names shortlist Sri Lankan name from a-z alphabetic order and get the Sri Lankan baby name of your choice. You can pick up . GIRLS. BOYS. Rank, Numbers, Percent, First names, Rank, Numbers, Percent, First names. 1. 17. 0.43 %. bhagya. 1. 24. 0.60 %. kasun. 2. 17. 0.43 %. Tharushi. 2. 20. 0.50 %. tharindu. 3. 17. 0.43 %. Sachini. 3. 15. 0.38 %. supun. 4. 16. 0.40 % . Hiruni. 4. 15. 0.38 %. pasindu. 5. 12. 0.30 %. janani. 5. 12. 0.30 %. Lahiru. 6. 11  . Find the beautiful, perfect and meaningful Sinhala Baby Names for your unborn baby girl/baby boy while following the tips to find a perfect name.

Good moral certificate sample

Www.srilankanbabiesnames.